„ПОШТА СРБИЈЕ“: ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ПАНЧЕВУ И КОВИНУ

Јавно предузеће „Пошта Србије“, Београд
Регионална радна јединица „Панчево, Сремска Митровица“, са седиштем у Панчеву
,

Светог Саве 11, 26101 Панчево

 

На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у

закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и

поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени Гласник РС”, број 16/18), објављује:

 

ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСMEНИХ ПОНУДА

 

 

  1. Предмет давања у закуп je пословни простор :
  • А) У ПАНЧЕВУ, Улица Светог Саве број 11, у згради седишта Регионалне РЈ „Панчево, Сремска Митровица“(НОВА ПОШТА), на к.п.4368/2, 4369/2, 4370/2, 4371/2, 4371/3 и 4372/2, К.О. Панчево , уписан у лист непокретности бр. 16412 К.О. Панчево, и то :

– приземље, пословни простор укупне површине 115,09 м2, по почетној цени закупа од 840 динара по м2, без ПДВ-а;

– 2. спрат, пословни простор укупне површине 105,50 м2, по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а;

– 6. спрат, пословни простор површине 38,10 м2, по почетној цени закупа од 700 динара по м2, без ПДВ-а;

– 7.спрат, пословни простор укупне површине 223,93 м2, по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а;

– 9.спрат, пословни простор укупне површине 214,05 м2, по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а;

– 12.спрат, пословни простор укупне површине 222,43 м2. по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а

 

Б) У ПАНЧЕВУ, Улица Милоша Црњанског број 1, у згради Поште 26106 Панчево 6 (СТАРА ПОШТА), на к.п. 4142, К.О. Панчево уписан у лист непокретности бр. 37 К.О. Панчево, и то :

– 1. спрат, пословни простор укупне површине 430,52 м2, по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а;

– 3. спрат, пословни простор укупне површине 211,60 м2 по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а.

  • У КОВИНУ, Улица ЈНА 27, у згради Поште 26220 Ковин, на к.п.2900/11, К.О. Ковин, уписан у лист непокретности бр. 2477 К.О. Ковин, и то :

– Пословни простор укупне површине 130,54 м2, на I спрату, по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а;

Пословни простор , површине 120,30 м2, на II спрату, по почетној цени закупа од 620 динара по м2, без ПДВ-а;

  1. Услови давања у закуп

Пословни простор се дајe у закуп на неодређено време.

Пословни простор се дајe у закуп у постојећем – „виђeном” стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуалних мате ријалних недостатака на истом.

Пословни простор биће дат у закуп у поступку прикупљања писаних понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, ако испуњава услове огласа.

Поред плаћања цене закупа, закупац преузима обавезу плаћања трошкова одржавања пословног простора као и плаћање трошкова електричне енергије и комуналних трошкова.

Понуђач је обавезан да уз понуду достави доказ о уплаћеном депозиту у износу од 24.000,00 (двадесетчетрихиљададинара) на

рачун број 160-839-81 код „Banca Intesa“  са назнаком „депозит за закуп”.

Понуђачи са којима не буде закључен уговор, имају право на повраћај депозита у року од 8 (осам) дана од дана отварања

понуда, а изабрани понуђач има право на повраћај депозита у року од 8 (осам) дана од дана потписивања уговора о закупу.

Уколико изабрани понуђач одустане од закључења уговора о закупу, нема право на повраћај депозита. У понуди је неопходно навести број рачуна на који ће се извршити

повраћај депозита.

Изабрани понуђач, приликом закључења уговора о закупу, дужан је да као средство обезбеђења плаћања закупа приложи сопствену бланко меницу са клаузулом „без протеста” и меничним овлашћењем, као и картон депонованих потписа.

  1. Услови пријављивања

Право пријаве на оглас имају физичка и правна лица, за намену обављања комерцијалне делатности.

1) Рок за подношење понуда је 7 (седам) дана од дана објављивања огласа

2) Уредна и потпуна писана понуда треба да садржи:

а) Све податке о подносиоцу понуде:

– за физичка лица – име и презиме, адресу стана, број личне карте и ЈМБГ;

– за предузетнике – име и презиме, адресу стана, број личне карте и ЈМБГ, назив радње и матични број;

– за правна лица – назив и седиште, копију решења о упису правног лица у регистар код надлежног органа као и

пуномоћје за лице које заступа подносиоца пријаве.

б) Врсту делатности коју би понуђач обављао у пословном простору;

г) Понуђену висину закупнине по m2 и

в) Доказ о уплаћеном депозиту и изјаву понуђача да је сагласан да Предузеће може задржати депозит, уколико учесник Огласа буде изабрани понуђач и са Предузећем не потпише уговор о закупу.

Понуде се достављају препорученом пошиљком или се лично предају на адресу: Јавно предузеће „Пошта Србије”,

Београд, Регионална радна јединица „Панчево,Сремска Митровица”,

Светог Саве 11, 26101 Панчево, осми спрат, канцеларија бр.1, у затвореној коверти на којој је јасно назначено „Понуда за закуп пословног простора – НЕ ОТВАРАТИ”.

Увид у документацију о пословном простору може се извршити радним данима од 11-12 часова , у Регионалној радној јединици „Панчево,Сремска Митровица”,

Светог Саве 11, 26101 Панчево, осми спрат, канцеларија бр.1, а такође се може договорити обилазак пословног простора

који се издаје у закуп.

Непотпуне и неблаговремене понуде неће бити разматране.

Понуда у којој је цена дата описно неће се разматрати.

  1. Избор најповољнијег понуђача

Јавно отварање приспелих понуда одржаће се 24.06.2022.године у 11,00 часова у канцеларији бр. 1 на осмом спрату,

у  Регионалној радној јединици „Панчево,Сремска Митровица”,

Светог Саве 11, 26101 Панчево.

Уколико на оглас пристигне само једна исправна понуда, иста ће се узети у разматрање.

У случају да два или више понуђача понуде исту висину закупнине, Комисија позива те понуђаче, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писану затво-

рену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду. Уколико понуђачи у датом року не доставе нову понуду, односно ако понуђачи доставе нову

понуду са истоветном закупнином, Комисија ће путем жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Комисија сачињава записник о поступку отварања понуда у потребном броју примерака и то два за Предузеће и по један примерак за сваког понуђача.

Понуђачи ће писаним путем бити бавештени о избору најповољније понуде у року од 8 (осам) дана од дана доношења одлуке.

Јавно предузеће „Пошта Србије”, Београд задржава право да, до закључења уговора о давању у закуп, одустане од закључења уговора.

 

Додатне информације и обавештења могу се добити на телефон  Регионална радна јединица „Панчево,Сремска Митровица”,

Kонтакт особе: Марко Пауновић

013 309028 , 064 8176995.

Оглас можете преузети овде:  Oglas Pančevo i Kovin

 

 

Comments are closed.