ОБАВЕШТЕЊЕ МИНИСТАРСТВА: РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу члана 25. и члана 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени гласник PC“ 135/04, 36/09) Министарство заштите животне средине даје следеhе

 

О   Б   А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е

 

Обавештава се јавност и заинтеросовани органи и организације да је овај орган донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта: Реконструкција погона за брушење и тврдо хромирање ваљака, на катастаркој парцели број 2571/15 КО Радинац, Град Смедерево

Увид у донето решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у Београду, ул. Омладинских бригада 1, канцеларија 426 и на службеном сајту Министарства http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни cпop подношењем тужбе Управном суду Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема овог Решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

 

Comments are closed.