PLAĆANJE POREZA NA IMOVINU DO 15. MAJA

Iz lokalne poreske administracije podsećaju građane da se porez na imovinu plaća kvartalno tokom godine, a dospeće svake rate je sredinom kvartala. Drugi kvartal za tekuću godinu dospeva za plaćanje 15. maja 2020.godine. Svi građani mogu do ovog datuma da izmire svoje obaveze bez obračuna zatezne kamate. Za sve uplate posle ovog roka zaračunavaće se zatezna kamata koja iznosi 11,50% na godišnjem nivou.

Visina druge rate poreza na imovinu za 2020.godinu iznosi jednu četvrtinu prošlogodišnjeg zaduženja. Sa izmirivanjem prve rate potrebno je izmiriti i eventalna dugovanja ukoliko postoje kako bi se izbegao postupak prinudne naplate.

Obveznici poreza na imovinu mogu stanje svojih obaveza da provere u Lokalnoj poreskoj administraciji svakog radnog dana u periodu od 7,30 – 15,30 časova lično ili putem telefona 026 / 613-269.

Iz Gradske uprave napominju  da je, u skladu sa članom 3. Uredbe o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik RS“, broj 38/20), poreskim obveznicima na iznos manje plaćenog poreza i sporednih poreskih davanja, osim kamate, obračunavana je kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije i to u periodu od 20.03.- 08.04.2020.godine po stopi od 1,75%, a u periodu od 09.04. – 06.05.2020.godine po stopi od 1,50%.

Podsećaju i da neprijavljena imovina podleže kažnjavanju.

-Pozivamo sve građane koji do sada nisu podneli poresku prijavu za plaćanje poreza na imovinu ( objekti i zemljište ) da to učine u najkraćem roku obzirom da neprijavljivanje imovine predstavlja poreski prekršaj iz člana 180. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – navedeno je u obaveštenju objavljenom na sajtu grada.

SDN

 

Comments are closed.