ВЛАДА СРБИЈЕ: БЕЗ ИНФОРМАЦИЈА НА ЛОКАЛУ О COVID-19

Влада Републике Србије усвојила је закључак којим се локалним штабовима за ванредне ситуације и здравственим установама, укључујући и Заводе за јавно здравље, забрањује да јавност обавештавају о броју оболелих од новог корона вируса. У закључку је наведено и да је за обавештавање надлежан Кризни штаб Владе Србије, као и да „неовлашћеним лицима“ која саопште наведене информације прете санкције које важе за период ванредног стања.

Закључак Владе Србије преносимо у целости:

На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 3. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе,

Влада доноси

 ЗАКЉУЧАК

“Службени гласник РС”, број 48 од 31. марта 2020.

1. Полазећи од тога да информисање становништва о стању и последицама заразне болести представља посебну меру за заштиту становништва од заразних болести, те да мере које су у функцији спречавања ширења заразне болести, сагласно закону, утврђује Влада, Влада је закључила следеће:

1) У условима проглашеног ванредног стања, апсолутни императив је да грађани добију искључиво проверене и тачне информације у вези стања и последица заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2;

2) За обавештавање јавности о стању и последицама заразе задужен је Кризни штаб за сузбијање заразне болести COVID-19 (у даљем тексту: Кризни штаб), на чијем је челу председница Владе. Сва обавештења јавности даје председница Владе или лица које овласти Кризни штаб;

3) Градоначелници, односно председници општина и штабови за ванредне ситуације јединица локалне самоуправе задужују се да све информације у вези стања и последица заразне болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у јединицама локалне самоуправе усмеравају искључиво ка Кризном штабу, који ће обезбедити да се изврше неопходне провере и предузму одговарајуће мере на правовременом и тачном информисању јавности;

4) Здравствене установе, здравствени радници или правна лица које обављају здравствену делатност, медицинске информације искључиво у делу мера које сами спроводе достављају надлежном заводу, односно институту за јавно здравље, које те информације даље усмеравају ка Кризном штабу;

5) Обавештења о предузетим здравственим мерама и другим информацијама које се односе на лечење болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2, дата јавности од стране неовлашћених лица не могу се сматрати тачним и провереним, уз могућност примене прописа који се односе на одговорност и правне последице за ширење дезинформација у периоду ванредног стања.

2. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2928/2020

У Београду, 28. марта 2020. године

Влада

Председник,

Ана Брнабић, с.р

 

Comments are closed.