УГОВОР ПОТПИСАН НА 25 ГОДИНА, ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ ЈОШ НЕМА

Уговор о поверавању обављања комуналне делатности сакупљања, транспорта, третмана складиштења и одлагања комуналног, индустријског и комерцијалног чврстог отпада који је општина Велика Плана потписала са комапнијом „Porr Werner & Wеber“ са седиштем у Нишу, годинама уназад на мети је критика и локалне самоуправе и грађана, а на несипуњавање одредби од стране предузећа коме је поверен овај посао, указао је чак и државни ревизор приликом провере пословања овдашње јавне администрације.
Уговор је потписан на период од 25 година, након одлуке Скупштине општине из априла 2011. године да овој приватној компанији повери послове изношења смећа, на основу Закона о комуналним делатностима, Закона о облигационим односима, Закона о управљању отпадом и, како је наведено, осталим важећим прописима. Одлука Скупштине општине уследила је након расписивања јавног конкурса у новембру 2010-те године, после понуде компаније и понуђеног комерцијалних попуста „на основу пословне политике понуђача“, као и дописа из фебруара 2011-те о изградњи трансфер станице у Великој Плани.
Ова последња ставка, једна је од оних које су саставни део уговора, а до данас није испуњена. Трансфер станица за одлагање отпада у овој општини до сада није направљена, иако је било предвиђено да се по тој основи у буџет општине Велика Плана сливају одређена средства.
Других предвиђених прихода, додуше ни издатака, када је реч о реализацији овог уговора, које се тичу локалне самоуправе није било, али су због непоштовања бројних његових чланова, уследиле последице – прљаве улице и незадовољство грађана, што је стварало проблеме и јавној администрацији.
На пример, већ у другој ставци првог члана овог уговора наведено је да ће се обављати селекција отпада на самим местима настајања, односно, да на локацијама за одлагање отпада у Великој Плани, PWW треба да постави одговарајуће контејнере за то, као и да ће се исто радити и на трансферној станици коју ће ова компанија саградити у року од годину дана од добијања грађевинске дозволе, као и да ће вршити пласман секундарних сировина добијених селекцијом и рециклажом довезеног отпада. Наведено је и да након истека рока важења уговора, општина Велика Плана добија право укњижбе изграђене трансфер станице. Додато је и да се пластика, стакло, метал, хартија и остали рецикабилни материјали, могу прикупљати и у посебним посудама које ће у потребном капацитету бити постављене у домаћинствима или на заједничким локацијама за више корисника, што, уз сагласност треба да утврде PWW и општина Велика Плана. Судећи према ситуацији на терену, осам година након потписивања овог уговора, овакве посуде тек су почеле да се постављају.
Занимљиво је и то да уговор предвиђа да ће локална самоуправа имати извесне приходе од селекције и рециклаже отпада.
-ПWW је у обавези да врши селекцију секундарних сировина из донешеног комуналног отпада на трансферној станици у Великој Плани, на којој се врши предселекција рецикабилних материјала, постављањем одговарајућих вртса посуда. Обавезна је да преостали отпад одвезе на Регионалну санитарну депонију, а на основу измене дописа од 11. фебруара, уговара се исплата општини у висини од 5 одсто од продајне цене рециклираног материјала и секундарних сировина – стоји у уговору и додаје:
-Контролу предатих количина смећа и селектованих и рециклираних материјала, врши представник општине који је овлашћен да присуствује на депонији, и евидентира селектоване количине отпада.
Овај износ PWW је требало да општини исплаћује квартално, а први пут је, како нам је потврђено, уплата у општинску касу по овом основу, извршена тек ове године.
Компанија којој је ова делатност поверена на 25 година, према уговору, била је у обавези да изврши улагање у опрему и уређаје у укупној вредности од 3,4 милиона евра, од чега је 940.000 евра требало да буде инвестирано већ у првих 12 месеци од потписивања уговора. Наведено је и да ова улагања „не могу утицати на повећање цена услуга из овог уговора“. За висину улагања у првој години пословања компанија је требало да обезбеди банкарску гаранцију, а за преостало улагање била је у обавези да локалној самоуправи достави 3 бланко соло менице којим је требало да осигура континуитет обављања услуга и завршетак инвестиционог улагања.
Компанија је требало да о свом трошку обезбеди возила и механизацију и посуде за сакупљање смећа, у динамици која је предвиђена прилогом који је део понуде. А у прилогу стоји да ће већ у првој години бити подељено 4.000 посуда за домаћинства и 320 контејнера за заједничко одлагање смећа на територији читаве општине. Према ситуацији са терена, то до данас није урађено. PWW је требало и да запосли 32 радника из локалног јавног комуналног предузећа, које је до дана потписивања уговора обављало ову делатност, као и да, уколико буде потребе, нова радна места попуни лицима која живе на територији Велике Плане.
Када је реч о динамици пражњена посуда за одлагање отпада, уговором је предвиђено да се смеће из домаћинстава, испред зграда, али и оно из посуда постављених код правних лица, празне једном у седам дана, што је један од главних разлога за незадовољство, с обзиром на то да се дешавало да контејнери буду толико пуни, да смеће у њих више не може да стане.
Према уговору, компанији је омогућено да за своје потребе користи сву постојећу имовину ЈКП „Милош Митровић“ из Велике Плане, која је у функцији сакупљања, транспорта и депоновања комуналног чврстог отпада, што ће, како је наведено, бити предмет посебног уговора.
Овим уговором PWW је добио монопол над услугом изношења смећа у општини Велика Плана на период од четврт века.
Иако је уговором предвиђено да он може бити раскинут и пре истека рока, у случају да компанија не испуњава његове одредбе, то се до сада није десило. Претходно, општина би требало да преко својих радних тела врши надзор на годишњем нивоу, као и да, у случају да утврди да се не испуњавају његове одредбе, о свему компанију обавести писменим путем, уз достављање рока за извршење тих обавеза.
Ту одредбу, чини се, врло растегљиво и зналачки користи ова компанија за избегавање испуњавања обавеза које јој уговор намеће, али је простор за раскид уговора или одлазак пред суд у овом случају, оцењују у локалној самоуправи сужен, те се, због могућих последица не усуђују на овај потез.

Ј.В.

фото: СД новине, ТВ Смедерево

*Пројекат „Одлагање смећа-од проблема до решења“ суфинансиран је из буџета општине Велика Плана, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*

 

Comments are closed.