ПОШТОВАЊЕ КУЋНОГ РЕДА – ОСНОВ ЗА ДОБРЕ ОДНОСЕ

Било да стамбеном заједницом управља неко из редова власника посебних делова, професионални или принудни управник, у свакој згрaди мора се поштовати кућни ред, кога сви морају да се придржавају. У градској Одлуци о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним објектима наводи се следеће:

Станар зграде, у смислу ове Одлуке, је власник, закупац посебног дела зграде (стана или пословног простора), чланови њиховог породичног домаћинства (супружник, ванбрачни партнер, њихова деца, рођенa у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који станују у истом стану), лица која су запослена у пословним просторима, као и лице које је корисник посебног дела зграде по неком другом правном основу.

_

-Под кућним редом подразумевају се општа правила понашања у зградама, обавезна за све станаре, чијим ће се поштовањем обезбедити ред, мир и сигурност у згради, свим станарима неометано коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење – и додаје:

-Овом Одлуком нарочито се одређује дозвољени ниво буке у коришћењу посебних делова зграде, као и услови под којима се могу обављати одређене привредне делатности у згради, како се власницима станова не би реметио мир у коришћењу станова.

Када је реч о општим правилима кућног реда, посебна пажња поклања се одржавању хигијене у заједничким просторијама, али и обезбеђивању несметаног и слободног пролаза кроз њих.

-Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и слично на степеништу или другим заједничким просторијама лифту, инсталацијама, опреми и уређајима у згради и у дворишту. Забрањено је цртати, писати или на било који други начин уништавати зидове, врата, прозоре, инсталацију, опрему уређаје и друге делове зграде.

Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на уласку у стамбену зграду, осим аката прописаних посебним законом, истакне:

-ову Одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда,

-време одмора,

-списак заједничких делова зграде са назнаком њихове намене,

-обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и просторија са техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа,

-обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде,

-упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као и

-друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање реда, мира и поштовања одредаба посебних закона и ове Одлуке

_

Огран управљања зградом дужан је да на видном месту истакне упуство за употребу лифта. У случају квара на лифту, наведено је у овој Одлуци, исти се мора одмах искључити из употребе, а на свим вратима лифта се мора истаћи јасно упозорење да је лифт у квару.  Котларницом и кућним инсталацијама грејања у згради може руководити само стручно лице, а исто је и са громобранима и електричним инсталацијама. Додаје се и да је забрањено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним уређајима који служе згради као целини или заједничким деловима зграде. Скупштина стамбене заједнице је дужна да на видном месту у згради истакне обавештење о томе коме се станари могу обратити у случају квара лифта, централног грејања или других уређаја, наведено је у градској Одлуци.

-Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима правити буку у време одмора и нарушавати мир у згради. Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), вентилационих система, клима уређаја, уређаја за музичку репродукцију, ТВ пријемника и других уређаја, машина и апарата у згради у време одмора, дозвољено је само до собне јачине звука. Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично). Бука у затвореним просторима зграде, у време одмора не сме прећи граничну вредност од 30ДБ, док на отвореном простору, у време одмора, бука не сме прећи граничну вредност од 45ДБ у стамбеној згради и 50ДБ у стамбено-пословним зградама. У случају породичних славља, станари су дужни да постављањем обавештења на видном месту у згради о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати дуже од 01,00 часа после поноћи – наведено је у члану 22. Одлуке о општим правилима кућног реда.

Тачно је одређено и у ком је временском периоду у зградама време одмора.

-Радним данима у времену од 15,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 7,00 сати наредног дана, а у данима викенда (субота и недеља) и празника у времену од 14,00 до 18,00 сати и од 22,00 до 8,00 сати наредног дана, станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора) – стоји у овој Одлуци.

Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради дужан је да претходно о томе обавести орган управљања зградом и покаже му одобрење надлежног органа за извођење радова, уколико је посебним законом прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих грађевинских радова, а потом да постављањем обавештења на видном месту обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и трајању. На земљишту за редовну употребу не сме се депоновати грађевински материјал, осим у случају да станар има одобрење надлежног органа и скупштине стамбене заједнице, наводи се у Одлуци о општим правилима кућног реда.

Такође, јасно је наведено да морају да буду закључани подрум и таван и да сваки станар мора да има кључ од ових просторија. За оне који у вишепородичним стамбеним објектима као огрев користе дрво, назначено је да је забрањено цепати огревни материјал у становима или другим местима која за то нису одређена.

На терасама, балконима и лођама забрањено је држати ствари које нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и слично.

Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, столњаке, крпе и слично. Забрањено је на прозорима, терасама, балконима и лођама држање ствари, односно предмета који би услед пада могли повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.

Цвеће у саксијама може се држати на прозорима, терасама, балконима и лођама или на ивици истих само у одређеним сигурносним посудама, а заливање цвећа мора се обављати тако да вода не кваси фасаду зграде, балконе, терасе или пролазнике и возила – гласи члан 25. ове Одлуке.

_

Спољни делови зграде, као што су врата, прозори и излози, морају бити чисти, наведено је у Одлуци, а врата, прозори, ролетне и слично, у приземљу зграде морају се користити тако да не ометају кретање пролазника.  Занимљиво је да је овом Одлуком прописано и то да приликом појединачне замене ролетни на прозорима и вратима у становима и заједничким просторијама, мора да се води рачуна да оне буду једнообразне са постојећим ролетнама у стамбеној згради.

Стамбена заједница је одговорна и за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно поправљање и замену оштећених делова ограде, чишћење, кошење траве, орезивање живе ограде и другог растиња, уклањање корова, одржавање бетонских површина, тротоара, прилазних стаза и степеништа, противпожарне стазе и мора да предузима друге радње како би простор око зграде био у уредном стању.

Оно што је веома битно, нарочито током зимског периода године, јесте чињеница да су станари дужни да чисте снег и лед са тераса, али и испред зграде:

-Станари су дужни да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеде да прозори и улази на заједничким просторијама и заједничким деловима зграде буду затворени, као и да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове фасада, и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника. Такође, дужни су да обезбеде чишћење снега и уклањање леда испред зграде, као и да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних, канализационих и топловодних инсталација и уређаја у становима, односно заједничким и пословним просторијама.

Надзор над применама ове одлуке врши одељење Градске управе надлежно за послове становања, као и комунална и грађевинска инспекција. Да би се све препоруке прописане Одлуком и поштовале, осим надзора, уведене су и казне, чији се износи за физичка лица крећу од две до десет хиљада динара, док предузетници и правна лица могу да плате и значајно више износе.

Према важећој Одлуци, новчану казну од 2.000 динара казниће се физичко лице уколико као власник стана не пријави управнику промену станара, затим, уколико на стану нема кућног броја, као и уколико бацају ђубре по заједничким просторијама, остављањем ствари у њима онемогућавају слободан прозор, али и за, на пример, жврљање по зидовима. Исто је и уколико на тавану и у подруму држе запаљиве предмете и течности. Такође, овим новчаним износом биће кажњени власници станова уколико не одржавају чистим спољне делове зграде, као и ако приликом замене ролетни оне одударају од већ постављених на истом објекту. Казну ће платити и уколико се не придржавају прописаних правила о чишћењу снега и леда.

Значајно виши износ казне, 10.000 динара, платиће предузетник, уколико не пријави промене закупца, док ће исти прекршај правно лице платити дупло већи износ, чак 20.000 динара. Одговорно лице у правном лицу такође ће бити кажњено са 5.000 динара.

Уколико уништавају безбедносну расвету, не одржавају водоводну и канализациону мрежу, и у исту бацају разне отпатке, станари ће бити кажнјени износом од 5.000 динара. Исту казну платиће и ако не поштују прописано време одмора, али и ако не пријаве грађевинске радове у свом посебном делу. За исте прекршаје предузетник ће морати да издвоји 10.000, а правно лице 20.000 динара.

У сету казнених мера предвиђене су и оне које се односе на стамбену заједницу као правно лице. Тако ће новчану казну од 10.000 динара стамебна заједница морати да плати уколико орган управљања не обави истакне ову Одлуку или правила власника (што је предвиђено новим Законом о становању и одржавању зграда), време одмора и сет обавештења и информација које се тичу свих станара, али и уколико се не одржава простор око објекта.

Ј.В.

 

*Пројекат „Комшија или професионални управник?“ суфинансиран је из буџета града Смедерева, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*

 

Comments are closed.