ЈЕДИНИ ЛИЦЕНЦИРАНИ УПРАВНИК: ВЕЛИКИ ПОСАО И ЈОШ ВЕЋА ОДГОВОРНОСТ

Једини лиценцирани професионални управник у Смедеревској Паланци, Слободан Илић, тврди за „Смедеревске новине“ да је примена новог Закон о становању и одржавању зграда у овој општини на ниском нивоу и да треба да прође још времена како би се ствари довеле у ред, а систем профункционисао на оном нивоу како је то законодавац предвидео. Као једини са лиценцом, добио је 20 стамбених заједница у принудну управну, и то, како каже, углавном већих објеката са изузетно много посебних делова, и станова и локала.

 

Управник  

Стамбена заједница има управника.

Управника бира скупштина стамбене заједнице из редова чланова скупштине стамбене заједнице. Мандат управника траје четири године, ако одлуком о избору није одређено краће време, а по истеку времена на које је изабран може бити поново биран. По истеку мандата управника, ако није изабран нови управник, он је дужан да врши ову функцију још 30 дана од дана истека мандата.

Мандат управника престаје и оставком и разрешењем.

Управник се разрешава на начин предвиђен за избор управника.

Ако скупштина стамбене заједнице не изабере новог управника у року од 30 дана од дана када је стамбена заједница остала без управника, из било ког разлога, сваки власник посебног дела има право да захтева покретање поступка пред надлежним органом јединице локалне самоуправе за именовање професионалног управника.

Мандат управника почиње, односно престаје даном доношења одлуке о избору, односно разрешењу, ако самом одлуком није другачије одређено.

Управник се уписује у Регистар стамбених заједница.

_

-На почетку, било је пет пријављених који су имали намеру да добију лиценцу за бављење овим послом, али су један по један одустајали, неки нису ни завршили обуку, неки су пали… На крају нас је остало двоје, али је, након што је видео колико обавеза и одговорности има управник стамбене заједнице, још један „колега“ одустао. Остао сам само ја, а много је зграда које нису поступиле у складу са законом. Недовољно би било и да нас има петоро – каже за наш портал Слободан Илић, професионални управник у Смедеревској Паланци и додаје:

Надлежност професионалног управника:

Професионални управник врши послове из надлежности управника зграде. Поред послова из става 1. овог члана, професионални управник врши и следеће послове: -стара се о одржавању земљишта које служи за редовну употребу зграде;

-прима пријаве кварова или других проблема (непоштовање кућног реда, бука и други штетни утицаји у згради) сваким даном у недељи у периоду од 00-24 часа;

-на основу примљене пријаве из тачке 2) овог става обавештава надлежни орган о проблему, односно захтева предузимање одговарајућих мера од надлежног органа; -евидентира сваку примљену пријаву са подацима о проблему и времену пријема, као и са другим подацима ако су познати (име и презиме подносиоца пријаве, лицу које је узроковало проблеме и друго);

-обезбеђује извршење радова на хитним интервенцијама;

-предлаже скупштини стамбене заједнице висину накнаде за одржавање заједничких делова зграде и земљишта на основу најмање три прикупљене понуде од лица која се баве одржавањем заједничких делова зграде и земљишта.

Професионални управник подноси извештај о свом раду стамбеној заједници најмање два пута годишње ако другачије није уговорено, а у случају престанка важења уговора о поверавању послова професионалног управљања, овај извештај подноси најкасније у року од 30 дана од дана престанка важења уговора.

Професионални управник одговара стамбеној заједници за штету коју она трпи због његових пропуста у раду, као и сваком власнику посебног, односно самосталног дела уколико због пропуста у раду професионалног управника претрпе штету на свом посебном, односно самосталном делу.

Професионални управник има право на накнаду чија се висина одређује уговором о поверавању послова професионалног управљања. У случају принудне управе, професионални управник има право на накнаду чија је висина одређена одлуком јединице локалне самоуправе из члана 64. став 3. овог закона.

У случају спречености за рад или одсуства, професионални управник може у складу са законом издати другом лицу које има лиценцу за обављање послова професионалног управника пуномоћје за предузимање хитних и неодложних послова, које мора бити оверено у складу са законом који уређује оверу потписа.

_

-Задужен сам за неколико солитера са великим бројем станова, негде има зграда са по више улаза, и великим бројем локала. Треба све то опслужити, обићи, одржавати састанке, а тешко је да се стигне.
Објашњава да за тај посао нема заинтересованих, јер су накнаде ниске, а одговорност велика.
-Никог то не занима, нико тога неће да се прихвати. Закон је наметнуо велике обавезе и одговорност. Не само да нема заинтересованих за добијање лиценце, већ је мали број власника посебних делова који се прихватају посла управљања у својим стамбеним заједницама. Зато је велики број зграда у Смедеревској Паланци које чекају постављење принудне управе – наводи Илић.
Проблем је, каже, што станари мисле да је професионални управник „хаусмајстор“, а обим задужења много је већи и не састоји се само у бризи о одржавању хигијене по ходницима. На опаску да грађани можда нису довољно информисани о новом закону, да се, можда због тога не одлучују да се прихвате тог посла и да зато долази до неразумевања, одговара:
-Онај ко данас није обавештен, он треба да иде у манастир. Све је доступно. На интернету имате закон који може да се прочита, тако да то није никакво оправдање – и додаје:
-Тамо где је уведена принудна управа одређене су и минималне накнаде за управнике, текуће и инвестиционо одржавање које је прописала локална самоуправа. Тај износ је мизеран и недовољан да се организује одржавање минимума хигијене у објектима и заједничким просторијама. Ја се зато и не бавим тим послом. Треба имати фирму за то, да се плаћа порез, да се ангажују радници које морате да примите у радни однос, а уз овако ниске цене то не може да се издржи. Раније је постојало јавно предузеће које се тиме бавило, али је угашено, када је донет овај закон видело се да је то била грешка – каже Илић.

 

Права и обавезе управника:

-заступа и представља стамбену заједницу;

-подноси пријаву за упис стамбене заједнице у Регистар стамбених заједница;

-подноси пријаву за регистрацију правила власника у складу са чланом 17. став 8. овог закона;

-истиче решење о регистрацији стамбене заједнице на видно место у стамбеној згради; -врши попис посебних, заједничких и самосталних делова и врши њихово означавање; -успоставља и води евиденцију о власницима посебних делова, власницима самосталних делова и лицима којима су заједнички или посебни делови зграде издати у закуп, односно на коришћење по другом основу (за физичка лица име, презиме и ЈМБГ, а за правна лица пословно име, адреса седишта и матични број);

-извршава одлуке стамбене заједнице;

-на основу одлуке скупштине стамбене заједнице о управљању средствима стамбене заједнице располаже средствима са текућег рачуна стамбене заједнице, у складу са прописима којима се уређује отварање, вођење и гашење текућих рачуна;

-предлаже скупштини стамбене заједнице програм одржавања и стара се о његовој реализацији;

-организује радове хитних интервенција;

-организује извођење радова на заједничким деловима зграде и земљишту за редовну употребу зграде у складу са усвојеним програмом одржавања и контролише да ли се ови радови изводе;

-води евиденцију о приходима и расходима стамбене заједнице;

-подноси скупштини стамбене заједнице извештај о раду који посебно садржи приказ укупних прихода и расхода стамбене заједнице, реализованих активности у односу на планиране, као и искоришћења средства за реализацију сваке од активности;

-врши и друге послове одређене законом

_

Каже да, када је реч о станарима, у неким зградама са њима одличну сарадњу, док са одређенима има проблема.
-Тамо где су тражили да ја будем управник коректно сарађујемо. Али, увек постоји један број људи у свакој згради који су против свега, па тако и против ових новина, нарочито против накнада за које кажу да не могу да их плаћају. Такође, не схватају да су заједничке просторије такође у њиховом власништву, за њих је то ничије и тако се односе према том простору. Не разумеју да плаћају рачун за своју стамбену заједницу, за њено одржавање од крова до подрума. Има незнања, непознавања материје…Лакше би ми било да будем рудар него управник стамбене заједнице – каже Илић.
Када је реч о стамбеном фонду у Смедеревској Паланци, наводи да је у лошем стању и да има много објеката који захтевају санацију и уређење.
-Неке зграде су у катастрофалном стању, а према енергетској класификацији велики број њих не испуњава услове за добијање енергетског пасоша. Има толико потреба за инвестицијама, пре свега на фасадама и столарији. Када бисмо имали предузеће само за те радове, оно би морало да ради нон-стоп – тврди овај професионални управник.
Каже и да недостаје ангажовање надлежних за спровођење овог закона, пре свих комуналне инспекције, како би се стање поправило. Због тога је, тврди, препуштен самом себи, а сматра да би сви требало адекватно да обављају послове из своје надлежности када је ова тема у питању.
-Има проблема и око накнаде, али још нисам почео да утужујем за дуговања. Избегавам та извршења, јер то су додатни трошкови, некада и два-три пута виши од дуга за ове накнаде које треба да се наплате. Зато би надлежни требало да буду мало ажурнији и дају подршку професионалним управницима – истиче Илић.

 

Најбоље би, сматра Илић, било када би у Привредној комори, која је и била задужена за обуку и лиценцирање професионалних управника, био организован један скуп, на коме би колеге могле да размене искуства, да дају предлоге за одређене измене, да се оствари контакт са министарством, јер би то био најбољи начин да се потешкоће у раду превазиђу. То би, верује, помогло да се разјасне неке дилеме, али и скрене пажња надлежним органима који би требало да се старају о примени овог закона да се више ангажују на контроли свих активности које из њега проистичу. На тај начин, професионални управници могли би квалитетније да обављају посао за који су задужени, а тада би и власници станова и пословног простора, сигурно били задовољнији.

 

 

 

Мима Шешлак

*Пројекат „Нови закон-нова дилема: комшија или професионалац?“ суфинансиран је из буџета општине Смедеревска Паланка, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*