НАКНАДЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ – УЛАГАЊЕ У КВАЛИТЕТ ЖИВОТА

Једна од обавеза према Закону о становању и одржавању зграда, осим увођења плаћеног професионалног или принудног управника у зградама где се станари нису договорили да изаберу неког из редова комшија, јесте и наплата накнада за текуће и инвестиционо одржавање заједничких делова зграда.

ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ  јесу све активности којима се обезбеђује очување функција и својстава зграде у складу са њеном наменом, а нарочито у циљу редовног коришћења и функционисања зграде.

ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ  је извођење радова који се предузимају ради спречавања оштећења која настају употребом зграде или ради отклањања тих оштећења, а састоје се од прегледа, поправки и предузимања превентивних и заштитних мера, односно свих радова којима се обезбеђује одржавање зграда на задовољавајућем нивоу употребљивости, а радови на текућем одржавању стана или пословног простора јесу кречење, фарбање, замена облога, замена санитарија, радијатора и други слични радови.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ  јесте извођење грађевинско-занатских, односно других радова у зависности од врсте објекта у циљу побољшања услова коришћења зграде у току експлоатације

_

Након регистрације стамбених заједница, уз редовне трошкове за комуналије, власници станова треба да одређену суму новца издвајају и за плату професионалног управника, али и заједнички рачун. Та средства управник (изабран из редова власника станова у згарди) или професионални управник (лиценциран за тај посао)  треба да користи за решавање свих оних проблема са којима станари, евентуално, нису могли да се изборе у претходном периоду. Ту спадају минималне интервенције, од оних попут замене сијалица у заједничким просторијама (нпр. ходник, подрум), до крупнијих интеревнција, као што је сређивање фасаде, чишћење канализације, поправка лифтова…Важно је нагласити  да средства не могу да се троше, нити њима располаже, без ранијег изјашњавања стамбене заједнице. Дакле, о томе шта ће се и у којој мери радити питају се станари, а управник је ту само да њихове одлуке реализује, односно спорведе у дело.

Накнаде које се плаћају не могу бити произвољне и за њихово одређивање је, како је то предвиђено законом и подзаконским актима, задужена је локална самоуправа, односно општина Смедеревска паланка. Реч је о одлукама о минималној висини износа трошкова за текуће одржавање заједничких делова зграда, минималној висини износа накнаде коју плаћају власници посебних делова у случају принудно постављеног професионалног управника и минималној висини износа трошкова за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде. Ти минимални износи одређени су Правилником, а ослањају се на просечну нето зараду на територији општине за прошлу годину.

-Свуда где је уведена принудна управа, те накнаде се наплаћују у минималном износу, у складу са одлуком локалне самоуправе, како не би станарима био наметнут виши трошак. Али, има и оних стамбених заједница које су изабрале комшије за управника, које су донеле одлуке да на име тих накнада издвајају и више суме новца, јер ће им то омогућити да оно што су планирали да ураде у и на објектима брже и реализују – објашњава Момчило Гецић, регистратор у Општинској управи Смедеревска Паланка.

 

ГАРАЖА је затворени простор у згради или ван ње, који чини посебну функционалну целину, а састоји се од једног или више гаражних места или гаражних боксова. Гаража која се састоји од више гаражних места, односно гаражних боксова, садржи и заједничке делове који служе приступу сваком гаражном месту, односно гаражном боксу.

ГАРАЖНО МЕСТО је посебан део гараже који чини простор одређен обележеном површином за паркирање возила.

ГАРАЖНИ БОКС је посебан део гараже који чини просторија намењена за паркирање возила

_

Ова мера заживела је, како сазнајемо, у већем броју регистрованих стамбених заједница овој општини, али проблема са наплатом има. Негде је разлог реалне немогућности да се издвајају средства за нове издатке, али има и примера где људи из незнања или неразумевања одбијају да плаћају законом прописане накнаде, иако их материјална ситуација у томе не спречава. Закон је и ту јасан, па нередовне платише и у овом случају могу да очекују утужења.

На формирање висине износа наканда за текуће и инвестиционо одржавање и плаћање професионалног управника, у обзир је, према важећој општинској одлуци, узето неколико параметара, па се тако значајно могу разликовати износи од једне до друге стамбене заједнице. За инвестиционо одржавање зграде мање ће плаћати станари нових објеката, а највиши износ они који живе у најстаријим зградама, јер је за њихово одржавање и потребно највише новца. Такође, висина се одрђује и у зависности од тога да ли зграда има лифт или не (јер и његово одржавање изискује одређена улагања), а уз то, власници станова који имају и гаражу, и за њено одржавање мораће да издвоје одређене суме. Када је реч о професионалним управницима, битна је и величина објекта, односно број станова, па више плаћају станари који живе у згради са више станова.

Преглед минималних износа утврђених накнада можете видети у табелама испод:

МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Зграда без лифта Зграда са лифтом
Стан 200,00 260,00
Пословни простор 200,00 260,00
МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА
Гаража 120,00
Гаражни бокс и гаражна места у заједничкој гаражи   80,00
НАКНАДА ЗА ПРИНУДНО ПОСТАВЉЕНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА
За зграде до 8 посебних делова 134,00
За зграде од 8 до 30 посебних делова 160,00
За зграде преко 30 посебних делова 187,00
За гаражно место у заједничкој гаражи  53,00
За гаражу и гаражни бокс  27,00
МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
Зграда без лифта Зграда са лифтом
Зграда старости до 10 година 1,73 2,25
Зграда старости од 10 до 20 година 2,60 3,38
Зграда старости од 20 до 30 година 3,46 4,50
Зграда старости преко 30 година 4,33 5,63
*цене су у динарима по квадратном метру стана/посебних делова
МИНИМАЛНИ ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА
Гаража Гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи
Зграда старости до 10 година 1,04 0,69
Зграда старости од 10 до 20 година 1,56 1,04
Зграда старости од 20 до 30 година 2,08 1,38
Зграда старости преко 30 година 2,60 1,74
* цене су у динарима по квадратном метру гараже/гаражног места

 

Важно је нагласити да обавезу плаћања поменутих накнада имају и власници посебних делова у стамбеним заједницама на чијем је челу принудни или професионални управник, али и тамо где стамбеном заједницом управља неко из редова станара. Уз напомену да су ови други у повољнијем положају, пошто не морају да издвајају новац за плаћање лица које управља стамбеном заједницом, док је тамо где је изабран професионални или постављен принудни управник то обавеза.

Мима Шешлак

 

*Пројекат „Нови закон-нова дилема: комшија или професионалац?“ суфинансиран је из буџета општине Смедеревска Паланка, а ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства*

 

 

Comments are closed.