ОГЛАШЕНА ПРОДАЈА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ „JUGOVO COMPANY” Д.О.О. СМЕДЕРЕВО У СТЕЧАЈУ

На основу Решења о банкротству стечајног судије Привреднoг суда у Пожаревцу, број предмета  Ст. 32/2012 од 20.02.2015. године, а у складу са чланoвима 131., 132., и 133. Закона о стечају («Службени гластник РС», бр. 104/09, 99/2011 – др. закон и 71/2012 – одлука УС), Националним стандардом број 5 – Национални стандард о начину и поступку уновчења имовине стечајног («Службени гласник Републике Србије» број 13/2010) и сагласности Одбора поверилаца од 31.12.2022. године, стечајни управник стечајног дужника

„JUGOVO COMPANY” DOO SMEDEREVO – U STEČAJU (МБ: 17550942)

 из Смедерева, ул. Шалиначка бб

ОГЛАШАВА

ПРОДАЈУ НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ СТЕЧАЈНОГ ДУЖНИКА

НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ УЗ ПРИКУПЉАЊЕ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

Предмет продаје је непокретна имовина коју чини:

 

Редни
број
пакета
Назив имовине

 

Процењена вредност

(дин.)

Депозит

(дин.)

1. Зграда грађевинарства – Вага, која се налази и Смедереву у ул. Шалиначка бб, стојећа на катастарској парцели број 224/1, уписана у лист непокретности број 13235, К.О. Смедерево као зграда бр. 8, укњижене основе 22,00 м2, са првом коришћења земљишта за редовну употребу објеката. На терену кућица ваге је приземног типа нето површине 9,00 м2 са каналом ваге површине 54 м2. Уграђена опрема није власништво стечајног дужника и није предмет продаје. 670.232,00 134.046,40

 

Процењена вредност имовине није минимално прихватљива вредност, нити је на ма који други начин обавезујућа или опредељујућа за понуђача приликом одређивања висине понуде.

 

Право на учешће имају сва правна и физичка лица која:

 

  1. након добијања профактуре, изврше уплату ради откупа продајне документације у износу од 10.000,00  динара. Профактура се може на захтев купца доставити мејлом;
  2. уплате  депозит у износу од 134.046,40 динара на текући рачун стечајног дужника број: 205-424267-24 код NLB Komercijalna banka А.Д.- Београд најкасније 2 радна дана пре одржавања продаје (рок за уплату  депозита је 08.02.2023. године).
  3. након извршене уплате депозита из тачке 2 Огласа, потпишу Изјаву о губитку права на враћање депозита на име учествовања у купопродаји имовине стечајног дужника којом се саглашавају да им уплаћени депозит неће бити враћен у случајевима прописаним текстом Изјаве.

 

Након уплате депозита, а најкасније 2 сата пре отварања писмених понуда, потенцијални купци, ради правовремене евиденције, морају предати Образац пријаве и изјаве за учешће стечајном управнику Аци Митићу.

 

Имовина се може разгледати након откупа продајне документације сваким радним даном од дана објављивања огласа до 08.02.2023. године у периоду од 9-14 часова, уз обавезну предходну најаву на телефон 063/81-47-455. Имовина се продаје у виђеном стању без гаранција стечајног управника у погледу евентуалних недостатака на предмету продаје.

Продаја се врши методом непосредне погодбе, уз прикупљање писмених понуда тако што сва заинтересована лица могу доставити понуду у писменом облику у затвореној коверти са напоменом’’ПИСМЕНА ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ИМОВИНЕ ЈUGOVO COMPANY DOO SMEDEREVO – U STEČAJU из Смедерева – НЕ ОТВАРАТИ“ стечајном управнику лично закључно са 10.02.2023. године до 12,30 часова, на адресу: Привредни суд у Пожаревцу, ул. Јоваана Шербановића бр. 4, у судници бр. 74 на III спрату.

 

Отварање писмених понуда ће се одржати 10.02.2023. године у 13:00 часова на следећој адреси: Привредни суд у Пожаревцу, ул. Јоваана Шербановића бр. 4, у судници бр. 74 на III спрату.

 

Затворена коверта са понудом треба да садржи:

– пријаву за учешће у непосредној погодби уз прикупљање писмених понуда потписану лично или од стране овлашћеног лица и доказ да је у питању овлашћено лице;

– безусловну понуду, уз навођење јасно одређеног износа на који понуда гласи;

– доказ о уплати депозита;

– потписану Изјаву о губитку права на враћање депозита;

– фотокопију пуномоћја овереног пред јавним бележником за заступање на отварању писмених понуда, уз децидирано навођење овлашћења у погледу накнадно обављених директних преговора и истицања нове понуде, ако отварању присуствује овлашћени представник.

 

Стечајни управник ће након отварања писмених понуда, за купца прогласити понуђача који је писменом понудом или у накнадно обављеним директним преговорима поднео најповољнију понуду, а нарочито у погледу висине цене након чега ће исти бити позван да потпише Уговор о купопродаји. Депозит из тачке 2 Огласа ће се најбољем понуђачу урачунати у купопродајну цену, те ће исти имати обавезу да уплати само разлику до пуног износа купопродајне цене.

 

Учесницима који нису проглашени најбољим понуђачем, уплаћени депозит ће бити враћен у року од 3 (три) радна дана од проглашења најбољег понуђача.

 

Стечајни управник није у обавези да прихвати ниједну достављену понуду.

 

Коначну одлуку о избору купца непосредном погодбом доноси искључиво Одбор поверилаца, ако је понуда нижа од 50% од процењене вредности имовине.

 

Уговор о купопродаји се потписује на дан отварања писмених понуда, уколико је понуда виша од 50% од процењене вредности имовине. Уколико је понуда нижа од 50% од процењене вредности имовине, Уговор о купопродаји се потписује у року од 3 дана од добијања сагласности Одбор поверилаца. Проглашени купац је дужан да уплати преостали износ купопродајне цене у року од 3 (три) радна дана од дана потписивања купопродајног уговора.

 

Продавац задржава право власништва над имовином која је предмет купопродаје све док Купац не испуни своју обавезу исплате целокупне купопродајне цене.

 

Ако проглашени купац не потпише записник, купопродајни уговор или не уплати купопродајну цену у прописаним роковима и на прописан начин, губи право на повраћај депозита.

 

Порезе и трошкове сноси проглашени купац.

 

Овлашћено лице: Аца Митић, стечајни управник, контакт телефон: 063/81-47-455.

 

Comments are closed.