JEDINI LICENCIRANI UPRAVNIK: VELIKI POSAO I JOŠ VEĆA ODGOVORNOST

Jedini licencirani profesionalni upravnik u Smederevskoj Palanci, Slobodan Ilić, tvrdi za „Smederevske novine“ da je primena novog Zakon o stanovanju i održavanju zgrada u ovoj opštini na niskom nivou i da treba da prođe još vremena kako bi se stvari dovele u red, a sistem profunkcionisao na onom nivou kako je to zakonodavac predvideo. Kao jedini sa licencom, dobio je 20 stambenih zajednica u prinudnu upravnu, i to, kako kaže, uglavnom većih objekata sa izuzetno mnogo posebnih delova, i stanova i lokala.

 

Upravnik  

Stambena zajednica ima upravnika.

Upravnika bira skupština stambene zajednice iz redova članova skupštine stambene zajednice. Mandat upravnika traje četiri godine, ako odlukom o izboru nije određeno kraće vreme, a po isteku vremena na koje je izabran može biti ponovo biran. Po isteku mandata upravnika, ako nije izabran novi upravnik, on je dužan da vrši ovu funkciju još 30 dana od dana isteka mandata.

Mandat upravnika prestaje i ostavkom i razrešenjem.

Upravnik se razrešava na način predviđen za izbor upravnika.

Ako skupština stambene zajednice ne izabere novog upravnika u roku od 30 dana od dana kada je stambena zajednica ostala bez upravnika, iz bilo kog razloga, svaki vlasnik posebnog dela ima pravo da zahteva pokretanje postupka pred nadležnim organom jedinice lokalne samouprave za imenovanje profesionalnog upravnika.

Mandat upravnika počinje, odnosno prestaje danom donošenja odluke o izboru, odnosno razrešenju, ako samom odlukom nije drugačije određeno.

Upravnik se upisuje u Registar stambenih zajednica.

_

-Na početku, bilo je pet prijavljenih koji su imali nameru da dobiju licencu za bavljenje ovim poslom, ali su jedan po jedan odustajali, neki nisu ni završili obuku, neki su pali… Na kraju nas je ostalo dvoje, ali je, nakon što je video koliko obaveza i odgovornosti ima upravnik stambene zajednice, još jedan „kolega“ odustao. Ostao sam samo ja, a mnogo je zgrada koje nisu postupile u skladu sa zakonom. Nedovoljno bi bilo i da nas ima petoro – kaže za naš portal Slobodan Ilić, profesionalni upravnik u Smederevskoj Palanci i dodaje:

Nadležnost profesionalnog upravnika:

Profesionalni upravnik vrši poslove iz nadležnosti upravnika zgrade. Pored poslova iz stava 1. ovog člana, profesionalni upravnik vrši i sledeće poslove: -stara se o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade;

-prima prijave kvarova ili drugih problema (nepoštovanje kućnog reda, buka i drugi štetni uticaji u zgradi) svakim danom u nedelji u periodu od 00-24 časa;

-na osnovu primljene prijave iz tačke 2) ovog stava obaveštava nadležni organ o problemu, odnosno zahteva preduzimanje odgovarajućih mera od nadležnog organa; -evidentira svaku primljenu prijavu sa podacima o problemu i vremenu prijema, kao i sa drugim podacima ako su poznati (ime i prezime podnosioca prijave, licu koje je uzrokovalo probleme i drugo);

-obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama;

-predlaže skupštini stambene zajednice visinu naknade za održavanje zajedničkih delova zgrade i zemljišta na osnovu najmanje tri prikupljene ponude od lica koja se bave održavanjem zajedničkih delova zgrade i zemljišta.

Profesionalni upravnik podnosi izveštaj o svom radu stambenoj zajednici najmanje dva puta godišnje ako drugačije nije ugovoreno, a u slučaju prestanka važenja ugovora o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja, ovaj izveštaj podnosi najkasnije u roku od 30 dana od dana prestanka važenja ugovora.

Profesionalni upravnik odgovara stambenoj zajednici za štetu koju ona trpi zbog njegovih propusta u radu, kao i svakom vlasniku posebnog, odnosno samostalnog dela ukoliko zbog propusta u radu profesionalnog upravnika pretrpe štetu na svom posebnom, odnosno samostalnom delu.

Profesionalni upravnik ima pravo na naknadu čija se visina određuje ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja. U slučaju prinudne uprave, profesionalni upravnik ima pravo na naknadu čija je visina određena odlukom jedinice lokalne samouprave iz člana 64. stav 3. ovog zakona.

U slučaju sprečenosti za rad ili odsustva, profesionalni upravnik može u skladu sa zakonom izdati drugom licu koje ima licencu za obavljanje poslova profesionalnog upravnika punomoćje za preduzimanje hitnih i neodložnih poslova, koje mora biti overeno u skladu sa zakonom koji uređuje overu potpisa.

_

-Zadužen sam za nekoliko solitera sa velikim brojem stanova, negde ima zgrada sa po više ulaza, i velikim brojem lokala. Treba sve to opslužiti, obići, održavati sastanke, a teško je da se stigne.
Objašnjava da za taj posao nema zainteresovanih, jer su naknade niske, a odgovornost velika.
-Nikog to ne zanima, niko toga neće da se prihvati. Zakon je nametnuo velike obaveze i odgovornost. Ne samo da nema zainteresovanih za dobijanje licence, već je mali broj vlasnika posebnih delova koji se prihvataju posla upravljanja u svojim stambenim zajednicama. Zato je veliki broj zgrada u Smederevskoj Palanci koje čekaju postavljenje prinudne uprave – navodi Ilić.
Problem je, kaže, što stanari misle da je profesionalni upravnik „hausmajstor“, a obim zaduženja mnogo je veći i ne sastoji se samo u brizi o održavanju higijene po hodnicima. Na opasku da građani možda nisu dovoljno informisani o novom zakonu, da se, možda zbog toga ne odlučuju da se prihvate tog posla i da zato dolazi do nerazumevanja, odgovara:
-Onaj ko danas nije obavešten, on treba da ide u manastir. Sve je dostupno. Na internetu imate zakon koji može da se pročita, tako da to nije nikakvo opravdanje – i dodaje:
-Tamo gde je uvedena prinudna uprava određene su i minimalne naknade za upravnike, tekuće i investiciono održavanje koje je propisala lokalna samouprava. Taj iznos je mizeran i nedovoljan da se organizuje održavanje minimuma higijene u objektima i zajedničkim prostorijama. Ja se zato i ne bavim tim poslom. Treba imati firmu za to, da se plaća porez, da se angažuju radnici koje morate da primite u radni odnos, a uz ovako niske cene to ne može da se izdrži. Ranije je postojalo javno preduzeće koje se time bavilo, ali je ugašeno, kada je donet ovaj zakon videlo se da je to bila greška – kaže Ilić.

 

Prava i obaveze upravnika:

-zastupa i predstavlja stambenu zajednicu;

-podnosi prijavu za upis stambene zajednice u Registar stambenih zajednica;

-podnosi prijavu za registraciju pravila vlasnika u skladu sa članom 17. stav 8. ovog zakona;

-ističe rešenje o registraciji stambene zajednice na vidno mesto u stambenoj zgradi; -vrši popis posebnih, zajedničkih i samostalnih delova i vrši njihovo označavanje; -uspostavlja i vodi evidenciju o vlasnicima posebnih delova, vlasnicima samostalnih delova i licima kojima su zajednički ili posebni delovi zgrade izdati u zakup, odnosno na korišćenje po drugom osnovu (za fizička lica ime, prezime i JMBG, a za pravna lica poslovno ime, adresa sedišta i matični broj);

-izvršava odluke stambene zajednice;

-na osnovu odluke skupštine stambene zajednice o upravljanju sredstvima stambene zajednice raspolaže sredstvima sa tekućeg računa stambene zajednice, u skladu sa propisima kojima se uređuje otvaranje, vođenje i gašenje tekućih računa;

-predlaže skupštini stambene zajednice program održavanja i stara se o njegovoj realizaciji;

-organizuje radove hitnih intervencija;

-organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade u skladu sa usvojenim programom održavanja i kontroliše da li se ovi radovi izvode;

-vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice;

-podnosi skupštini stambene zajednice izveštaj o radu koji posebno sadrži prikaz ukupnih prihoda i rashoda stambene zajednice, realizovanih aktivnosti u odnosu na planirane, kao i iskorišćenja sredstva za realizaciju svake od aktivnosti;

-vrši i druge poslove određene zakonom

_

Kaže da, kada je reč o stanarima, u nekim zgradama sa njima odličnu saradnju, dok sa određenima ima problema.
-Tamo gde su tražili da ja budem upravnik korektno sarađujemo. Ali, uvek postoji jedan broj ljudi u svakoj zgradi koji su protiv svega, pa tako i protiv ovih novina, naročito protiv naknada za koje kažu da ne mogu da ih plaćaju. Takođe, ne shvataju da su zajedničke prostorije takođe u njihovom vlasništvu, za njih je to ničije i tako se odnose prema tom prostoru. Ne razumeju da plaćaju račun za svoju stambenu zajednicu, za njeno održavanje od krova do podruma. Ima neznanja, nepoznavanja materije…Lakše bi mi bilo da budem rudar nego upravnik stambene zajednice – kaže Ilić.
Kada je reč o stambenom fondu u Smederevskoj Palanci, navodi da je u lošem stanju i da ima mnogo objekata koji zahtevaju sanaciju i uređenje.
-Neke zgrade su u katastrofalnom stanju, a prema energetskoj klasifikaciji veliki broj njih ne ispunjava uslove za dobijanje energetskog pasoša. Ima toliko potreba za investicijama, pre svega na fasadama i stolariji. Kada bismo imali preduzeće samo za te radove, ono bi moralo da radi non-stop – tvrdi ovaj profesionalni upravnik.
Kaže i da nedostaje angažovanje nadležnih za sprovođenje ovog zakona, pre svih komunalne inspekcije, kako bi se stanje popravilo. Zbog toga je, tvrdi, prepušten samom sebi, a smatra da bi svi trebalo adekvatno da obavljaju poslove iz svoje nadležnosti kada je ova tema u pitanju.
-Ima problema i oko naknade, ali još nisam počeo da utužujem za dugovanja. Izbegavam ta izvršenja, jer to su dodatni troškovi, nekada i dva-tri puta viši od duga za ove naknade koje treba da se naplate. Zato bi nadležni trebalo da budu malo ažurniji i daju podršku profesionalnim upravnicima – ističe Ilić.

 

Najbolje bi, smatra Ilić, bilo kada bi u Privrednoj komori, koja je i bila zadužena za obuku i licenciranje profesionalnih upravnika, bio organizovan jedan skup, na kome bi kolege mogle da razmene iskustva, da daju predloge za određene izmene, da se ostvari kontakt sa ministarstvom, jer bi to bio najbolji način da se poteškoće u radu prevaziđu. To bi, veruje, pomoglo da se razjasne neke dileme, ali i skrene pažnja nadležnim organima koji bi trebalo da se staraju o primeni ovog zakona da se više angažuju na kontroli svih aktivnosti koje iz njega proističu. Na taj način, profesionalni upravnici mogli bi kvalitetnije da obavljaju posao za koji su zaduženi, a tada bi i vlasnici stanova i poslovnog prostora, sigurno bili zadovoljniji.

 

 

 

Mima Šešlak

*Projekat „Novi zakon-nova dilema: komšija ili profesionalac?“ sufinansiran je iz budžeta opštine Smederevska Palanka, a stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva*

One thought on “JEDINI LICENCIRANI UPRAVNIK: VELIKI POSAO I JOŠ VEĆA ODGOVORNOST

  • 31. decembra 2018. at 00:57
    Permalink

    Ako mu je lakše da bude rudar neka da otkaz pa nek ide u rudnik koga ovaj ovde zajebava al nema kod Darka konja da se nude profesionalni rudari samo upravnici uz proviziju

    Reply

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *